POLICY FÖR Bäckebo Sågverk Jarl Franzén AB

Bäckebo Sågverk skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC och FSC®-krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:
   • Barnarbete
   • Tvångsarbete
   • Diskriminering på arbetsplatsen
   • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Bäckebo Sågverk skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

 


Bäckebo Sågverk AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC
   • PanCert AB PanCert - Certifiering i hela landet

Certifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår.
   • Gruppcertifikat PEFC CoC PEFC Certifikat
   • Gruppcertifikat FSC CoC FSC Certifikat

Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering
   • PEFC databas Sök certifierade företag - Svenska PEFC
   • FSC databas FSC Public Certificate Search | FSC Connect

Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget
   • Klagomål på hur spårbarheten efterlevs Klagomål - PanCert
 

     

 

     


© BÄCKEBO SÅGVERK AB • Bäckebovägen 36 • 382 74  ALSTERBRO • SWEDEN
Tel/Phone: +46 (0)481 54260 • E-mail: info@backebosagverk.se